48 lời nguyện của đức phật a di đà

Cây gồm gốc, nước tất cả mối cung cấp. Phật tử chúng ta phần lớn tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc)thì bắt buộc phát âm biết lịch sử dân tộc của Đức Phật A Di Ðà cầm cố như thế nào, và 48 lời nguyện như thế nào.Ðức Phật A Di Ðà gồm công đức rất to lớn với hạnh nguyện siêu quảng đại. Ngài bác ái duim hóa độ chúng sinh nghỉ ngơi thế giới Ta-Bà này không ít.quý khách hàng đã xem: 48 nguyện của phật a di đà

Muốn cho chúng sinh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của các dòng khổ, sanh, già, dịch, bị tiêu diệt, phải Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà với knhị thị pháp môn Tịnh độ tu hành siêu dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức mang đến hạng dân hay, giả dụ ai chăm tu, cũng số đông được vãng sanh cả.

You watching: 48 lời nguyện của đức phật a di đà

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch tức là Vô lượng Thọ và Vô lượng Quang. Vô lượng Tbọn họ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quanglà Ngài tất cả hào quang quẻ hữu hiệu không thể tưởng tượng.

II. Lược sử tu Nhân với bệnh trái của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà sinh hoạt kiếp trước rất nhiều, cần yếu đề cập xiết, nay lược nói 4 kiếp như sau:

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa sinh hoạt phđộ ẩm thí dụ, hóa thành tất cả chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là bé của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài dựa vào công đức thường giảng ghê Pháp Hoa cho chúng sinc nghe, đề nghị thành Phật hiệu là A Di Ðà, nghỉ ngơi cõi Tây phương thơm Cực lạc".

2. Kinc Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời vượt khđọng Ngài có tác dụng Tỳ kheo, chuyên lòng kính lễ quán tưởng tướng mạo lông mày Trắng của Đức Phật Không Vương, cần được tbọn họ cam kết là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinch Bi Hoa chép:

Ðời vượt khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài bao gồm một quan Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, siêu giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng mang lại tmáu pháp tại vườn Diêm Phù nghỉ ngơi sát bên thành, Ngài với quan lại Ðại thần Bảo Hải ngay thức thì mang lại nghe với vô cùng thích hợp. Vua pháp trung khu thỉnh Phật và đại chúng nó vào vương cung cúng nhịn nhường trọn ba tháng để cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua đề nghị vạc Bồ đề chổ chính giữa cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Khi kia Đức Phật Bảo Tạng tức khắc phóng hào quang đãng sáng ngời, soi mọi cả trái đất của nlỗi Phật mười pmùi hương, cho việc đó hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ oai nghiêm thần của Phật, được thấy những quả đât, vậy Bệ hạ mong cầu rước quả đât nào?".

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phạt lời đại nguyện, van xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ với dân chúng của Ngài, gần như được trang nghiêm tkhô giòn tịnh. Do nhân dulặng ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà sinh sống cõi Tây phương thơm Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời thừa khứ đọng thọ xa, giải pháp rộng 10 kiếp, bao gồm một nước thương hiệu là Diệu Hỷ, vua phụ vương là Nguyệt Thượng Luân Vương, chị em là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra tía fan con: fan con trưởng là Nhật Nguyệt Minch, fan con thiết bị nhì là Kiều Thi Ca, bạn bé sản phẩm cha là Nhật Ðế Chúng. lúc ấy bao gồm Đức Phật thành lập hiệu là Thế Tự Tại Vương Nhỏng Lai. Kiều Thi Ca vứt ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, tchúng ta Kỳ kheo giới, Phật mang đến hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp toàn bộ mười phương chúng sanh; nếu như tất cả một nguyện làm sao chẳng thỏa mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. khi ấy chỏng thiên rải hoa, tán thán, quả khu đất rúng động, giữa ko trung có giờ khen rằng:

"Pháp Tạng đưa ra quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Như cố kỉnh, bọn họ biết rằng, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, vứt ngôi sang trọng, xuất gia tu chứng kết quả đó Phật là A Di Ðà.


*

Hình ảnhĐức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện máy 1:Lúc tôi thành Phật, giả dụ vào cõi nước tôi, bao gồm âm phủ, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không nghỉ ngơi ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 2: Lúc tôi thành Phật, nếu như sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, sau khi tbọn họ chung, còn quay lại sa vào cha ác đạo, thời tôi ko sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 3: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân chẳng màu sắc tiến thưởng toàn bộ, thời tôi không làm việc ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 4: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, toàn thân bao gồm kẻ tốt tín đồ xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 5: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng gồm Túc mạng thông, ít nhất là biết rõ hầu hết việc trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (rất nhiều kiếp) thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 6: Lúc tôi thành Phật, giả dụ mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha quả đât của chỏng Phật, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 7: Lúc tôi thành Phật, giả dụ sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời ttiết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 8: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha trung tâm thông, ít nhất là thấu hiểu đều trung ương niệm của toàn bộ bọn chúng sinh, trong trăm ngàn ức na-do-tha trái đất, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 9: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng một niệm, tối thiểu là đi qua khỏi trăm nghìn ức na-do-tha trái đất, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thứ 10: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan niệm tsay đắm chấp mang thân, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 11: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không sống ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 12: Lúc tôi thành Phật, trường hợp quang quẻ minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha trái đất, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 13: Lúc tôi thành Phật, nếu như tchúng ta mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 14: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Tkhô nóng vnạp năng lượng trong cõi nước tôi, ví như gồm ai tính đếm hiểu rằng số từng nào, dầu đó là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm trong trăm ngàn kiếp, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 15: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, thọ mạng còn hữu hạn, trừ người dân có bổn định nguyện riêng, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 16: Lúc tôi thành Phật, ví như sản phẩm nrộng thiên vào cõi nước tôi, còn có người nghe danh từ bỏ bất tlúc này tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 17: Lúc tôi thành Phật, ví như vô lượng chư Phật thập phương thơm nhân loại, chẳng hồ hết ngợi khen xưng thương hiệu tôi, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương thơm bọn chúng sanh, chí tâm tín tuyển mộ, muốn sinh về cõi nước tôi, nhẫn mang đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng Chính pháp.

Nguyện máy 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chăm lưu giữ cõi nước tôi, với tu các công đức, chí trọng điểm hồi hướng, muốn sinch về cõi nước tôi, giả dụ chẳng được chấp nhận, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

See more: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Sharp Hiệu Quả, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hoà Sharp

Nguyện thiết bị 21: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, tất cả chẳng đủ ba mươi nhị tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 22: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát sinh sống cõi không giống siinc về nước tôi, cứu giúp cánh những quyết mang đến bậc Nhất sinch ngã xứ đọng, trừ người dân có bổn định nguyện riêng, từ trên hóa hiện, bởi chúng sinch nhưng vạc hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát những loài, đi mọi trái đất, tu Bồ tát hạnh, cúng nhịn nhường thập phương thơm chỏng Phật, knhị hóa vô lượng bọn chúng sinch, khiến cho toàn bộ phần đông đứng vững khu vực đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thường thì, hiện tại tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, giả dụ chẳng như thế, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 23: Lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát trong cõi nước tôi, vượt thần lực của Phật, cơ mà đi cúng nhường nhịn thập phương thơm chư Phật, trong khoảng thời hạn một bữa ăn, còn nếu như không đến mọi vô lượng vô vàn ức na-do-tha trái đất, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 24: Lúc tôi thành Phật, những Bồ tát trong cõi nước tôi, khi sinh hoạt trước thập phương thơm chỏng Phật, hiện nay công đức của bản thân, muốn bao gồm đồ vật cúng dường, nếu như không được đúng như ý ước ao, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện máy 25:Lúc tôi thành Phật, ví như chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, ko được Nhất vậy trí, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 26: Lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, chẳng các được thân kim cưng cửng Na-la-diên, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện máy 27: Lúc tôi thành Phật, thì vào cõi nước tôi, toàn bộ đồ dùng của nhân thiên, hình sắc đều sáng đẹp thật sạch, vô cùng tột ảo diệu, không rất có thể tính biết, dầu là fan được thiên nhãn. Nếu bao gồm bạn biết danh số các đồ vật ấy được ví dụ, thời tôi ko ở ngôiChính giác

Nguyện vật dụng 28: Lúc tôi thành Phật, ví như Bồ tát vào cõi nước tôi, dầu là fan không nhiều công đức độc nhất vô nhị, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao tứ trăm muôn do-tuần, vô lượng quang đãng dung nhan, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 29: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, nếu như tchúng ta trì, phát âm tụng, giảng ttiết tởm pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 30:Lúc tôi thành Phật, giả dụ bao gồm ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát vào cõi nước tôi, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi tkhô hanh tịnh, các khu vực phần lớn soi thấy tất cả vô lượng vô vàn bất bốn nghị thế giới sinh hoạt mười pmùi hương, như thể thấy phương diện mình vào gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thứ 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tự phương diện đất tràn lên tới mức hỏng ko, lầu nhà hoàng cung ao nước hoa cây, tất cả vạn đồ đầy đủ là vô lượng chất báu cùng trăm ngàn thứ hương, hiệp bình thường lại nhưng mà thành; vạn vật mọi dễ thương kỳ diệu, hương thơm thơm xông mọi thập phương thơm trái đất. Bồ tát các chỗ ngửi đến mùi thơm ấy, thời phần lớn tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 33:Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị nhân loại nghỉ ngơi mười phương, được quang quẻ minch của mình chiếu mang đến thân vai trung phong chúng ta, thời thân vai trung phong chúng ta điệu đà dìu dịu rộng thiên nrộng, ví như chẳng như thế, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 34: Lúc tôi thành Phật, những loại chúng sanh trong vô lượng bất bốn nghị nhân loại ngơi nghỉ mười phương, nghe danh hiệu của tớ cơ mà không được vô sinh pháp nhẫn, thuộc những môn thâm-tổng-trì, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 35: Lúc tôi thành Phật, những tín đồ phụ nữ trong vô lượng bất bốn nghị quả đât sinh sống mười pmùi hương, vui mắt tin quí phân phát Bồ đề trung ương, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng phổ biến mà lại còn làm thân người nữ giới nữa, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 36:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát trong vô lượng bất tư nghị quả đât sinh hoạt mười phương thơm, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường xuyên tu phạm hạnh, mãi mang đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 37: Lúc tôi thành Phật, hàng nrộng thiên vào vô lượng bất tứ nghị nhân loại nghỉ ngơi mười phương thơm, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đhình ảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui lòng tin thích tu Bồ Tát hạnh, thời chư Thiên cùng fan đời hồ hết kính trọng fan kia. Nếu chẳng như thế, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác

Nguyện trang bị 38: Lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi hy vọng có áo quần, thời y phục giỏi đúng pháp tức tốc theo vai trung phong niệm của người này mà đến trên thân. Nếu còn đề xuất giảm may nhuộm giặt, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thứ 39:Lúc tôi thành Phật, ví như sản phẩm nrộng thiên vào cõi nước tôi, hưởng trọn tchúng ta sự vui mừng rơn không phải như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 40: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nrộng thiên trong cõi nước tôi, tùy ý muốn thấy vô lượng nhân loại nghiêm tịnh của chư Phật nghỉ ngơi mười phương, thời tức tốc được thấy rõ cả địa điểm vào cây báu, đúng theo ý thích, nlỗi thấy khía cạnh mình trong gương sáng. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 41: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát ở quả đât phương không giống nghe danh hiệu tôi, tự đó nhẫn mang lại cơ hội thành Phật, nhưng mà các căn uống còn thiếu xấu, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 42: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, sống quả đât phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy rất nhiều được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, trong vòng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị clỗi Phật Thế Tôn, mà lại vẫn ko mất chánh niệm. Nếu chẳng như vậy, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát sinh sống phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, sau khoản thời gian mạng bình thường thác sinh bên Tôn quí, trường hợp chẳng như vậy, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 44:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát nghỉ ngơi pmùi hương không giống nghe thương hiệu tôi vui tươi rộng hsống, tu Bồ Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, nếu chẳng như vậy, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 45: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát ngơi nghỉ phương thơm khác nghe danh hiệu tôi, những đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến thời điểm thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tứ nghị tất cả chỏng Phật. Nếu chẳng như thế thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện máy 46: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát sinh sống vào cõi nước tôi, mong nghe pháp gì, thời tức tốc tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 47: Lúc tôi thành Phật, ví như chúng Bồ tát nghỉ ngơi trái đất phương thơm khác, nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối hận gửi, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 48: Lúc tôi thành Phật, giả dụ bọn chúng Bồ tát nghỉ ngơi thế giới phương không giống nghe danh hiệu tôi, cơ mà chẳng liền được Ðệ độc nhất âm hưởng nhẫn, sinh hoạt vị trí Phật pháp chẳng tức khắc được bậc bất tăn năn gửi, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

C. Kết luận:

Nói kết luận, lịch sử hào hùng Đức Phật A Di Ðà cùng với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng béo, là vì lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành quăng quật tất cả ngôi sang trọng cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, sinh sống trên một chình họa giới huy hoàng chỉnh tề, nhằm tiếp độ chúng sinh. Trải sang 1 thời hạn được kết quả, y báo, chánh báo mở ra tỏa nắng nhỏng lời Ngài vẫn thệ nguyện.

Phật tử bọn họ, từ hồi như thế nào mang đến hiện giờ, biết niệm thương hiệu Phật A Di Ðà, hiểu rằng pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực lạc (Tịnh độ) là nhờ đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy.

See more: Những Phim Viễn Tưởng Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 20 Phim Khoa Học Viễn Tưởng Hay

Vậy xin khulặng tất cả Phật tử, đi theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, yêu cầu phạt chổ chính giữa thệ nguyện to lớn, cầu Khi lâm thông thường sinh về Cực lạc, hóa sinc tự hóa sen, tu triệu chứng lên bậc Bất thối hận, rồi quay trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà bé quyến thuộc cùng toàn bộ chúng sinh tu hành, đồng thành Phật đạo.