Bài tập vật liệu xây dựng có đáp án

      535
Bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng có đáp án

Một mẫu đá thô dáng vẻ ko ví dụ, cân trong không khí được 80g. Sau Lúc bọc bí mật bề mặt chủng loại bởi 0,72g Parafin, khối lượng của nó cân trong nước được 37g. Xác định khối lượng thể tích của đá. Cho biết khối lượng riêng rẽ của parafin là 0,9g/centimet 3 , của nước là 1g/cm 3 . Bài giải: Kăn năn lượng thể tích của mẫu mã đá được xác định theo công thức: d d d V G 0 0   (g/cm 3 ) Trong đó: d G = 80g (cân nặng đá ngơi nghỉ tâm lý khô) ppdd VVV 0)(00   (thể tích thoải mái và tự nhiên của chủng loại đá) Mà 3 )()( )(0 72,43 1 37)72,080( centimet GG V an pdpd pd nk         (Thể tích tự nhiên và thoải mái của mẫu đá tất cả bọc parafine) V à 3 0 0 8,0 9,0 72,0 cm G V p p p   (thể tích tự nhiên của parafine) Do đó d V 0 = 43,72 – 0,8 = 42,92 centimet 3 Vậy 3 0 /86,1 92,42 80 cmg d   Bài 2. Thiết lập bí quyết tính khối lượng riêng của một nhiều loại vật liệu các thành phần hỗn hợp bao gồm nhị vật tư yếu tố. Biết trọng lượng riêng biệt của từng vật tư nguyên tố và tỉ lệ thành phần phối kết hợp của chính nó trong vật tư tất cả hổn hợp. Bài giải: Để xác định trọng lượng riêng rẽ của vật tư ta áp dụng công thức: a a V G   (g/cm 3 ) Vì vật liệu là hỗn hợp hai thành phân cần theo phương pháp trên ta được: 2 2 1 1 21 21 21 aa aa a GG PGPG VV GG         (g/cm 3 ) Vì vào vật tư các thành phần hỗn hợp từ hai nhân tố thì Phường. 1 + P. 2 =1 hay Phường 1 + P 2 =100%. Ta có: 1 2 2 1 21 1 2 2 1 21 21 1 2 2 1 21 21 21 1 2 2 1 21 ).( ).( . PPPGPG PPG GG PPG GG PGPG aa aa aa aa aa aa aa aa a                     (g/cm 3 ) Vậy công thức nhằm tính khối lượng riêng của một lọai vật tư các thành phần hỗn hợp nhì nguyên tố là: 1 2 2 1 21 . PP.. aa aa a      (g/cm 3 ) Bài 3. Một mẫu đá khô gồm cân nặng là 77g, sau khi hút nước cân nặng được 79g. Tính khối lượng thể tích, độ sệt với độ rỗng của đá nếu trọng lượng riêng của chính nó là 2,67g/cm 3 , độ hút ít nước theo thể tích là 4,28%. Bài giải: Theo đề bài bác ta có: G d k = 77g (cân nặng mẫu mã đá sống tâm lý khô) G d n = 79g (trọng lượng chủng loại đá sau khi hút nước) d a  = 2,67g/centimet 3 (trọng lượng riêng biệt của mẫu đá) H v = 4,28% (độ hút nước theo thể tích của mẫu đá) - Khối hận lượng thể tích của chủng loại đá được xác định theo phương pháp sau: n p v H H   0 (g/centimet 3 ) = 65,11. 6,2 28,4  (g/cm 3 ) Trong đó: H p = %6,2%100 77 7779     G GG n (Độ hút nước theo khối hận lượng) - Độ quánh của mẫu mã vật tư được xác minh theo công thức: đ = %6262,0 67,2 65,1 0  a   - Độ rỗng của mẫu vật liệu được xác minh theo công thức: r = 1 – đ = 1 – 0,62 = 0,38 = 38% Bài 4. Một mẫu mã vật liệu nhằm trong không khí gồm trọng lượng thể tích là 1400kg/m 3 cùng độ ẩm 3%. Sau Lúc mẫu mã hút nước đến bảo hoà thì khối lượng thể tích của nó là 1700kg/m 3 . Cho biết thông số bảo hoà C Bảo hành = 1. Hãy xác định độ rỗng của vật liệu này. Bài giải: Độ rỗng của vật tư được xác định theo công thức: r = % Bảo hành v C H Trong số đó C Bảo hành = 1 (theo đề bài) Độ hút nước theo thể tích H v được khẳng định nlỗi sau: Từ phương pháp tính nhiệt độ của vật tư .(%) k kw G GG w   ta bao gồm : G k = w G w 1 (g)= 03,1 1700 %31 1700   =1359 (kg) Lượng nước trong 1m 3 vật tư Lúc bảo hòa nước là: m n = 1700 – 1359 = 341(kg) Với n  =1 (kg/lít), ta gồm V n = 341 (lít) Độ hút nước bảo hòa của vật tư là: %1,34%100. 1000 341  v H Độ rỗng của vật tư là: r = % Bảo Hành v C H = %1,34 1 1,34  Bài 5. Hãy tính cân nặng thể tích của vật liệu sinh sống độ ẩm 20%. Cho biết khối lượng riêng rẽ của vật tư là 2,6kg/dm 3 , độ rỗng là 20%. khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa phải về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài bác ta có: a  = 2,6kg/dm 3 , trọng lượng riêng rẽ của vật liệu. r = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng trung bình về thể tích thể tích của vật tư. Khối lượng thể tích của chủng loại vật liệu ở độ ẩm w được xem nhỏng sau: 3 0 0 00 00 0 /4,2 04,1 496,2 04,01 )2,01)(2,01(6,2 1 )1)(1( )1( )1(. )1( )1( cmg V wr VV wV VV wG V G w ak w w w                 Bài 6. Một các loại vật liệu sống độ ẩm 0%, có khối lượng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khoản thời gian bảo hòa nước trọng lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 0,9. Hãy khẳng định độ rỗng của vật tư nếu cân nặng thể tích của nước là 0,98g/centimet 3 cùng coi nhỏng thể tích của vật tư ko thay đổi. Bài giải: Cách 1: Độ trống rỗng của mẫu vật tư vẫn mang lại được tính nlỗi sau: %3434,0 9,0.98,0 4,27,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBH n kbh n nn r    Trong đó:  Bảo Hành 0  2,7kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu sinh hoạt tâm trạng bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ngơi nghỉ nhiệt độ 0% (tâm trạng khô)  n  0,98g/cm 3 trọng lượng thể tích của nước C = 0,9 thông số bảo hòa nước Cách 2: Độ trống rỗng của chủng loại vật tư sẽ mang đến được xem nlỗi sau: (%) bảo hành v C H r  = %34 9,0 %6,30  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: %100 . 0 n p k v H H    = %6,30 98.0 %5,12.4,2  và H p = %5,12%100. 4,2 4,27,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 7. Một một số loại vật tư ngơi nghỉ trạng thái thô, gồm khối lượng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau thời điểm bảo hòa nước cân nặng thể tích là 2,8kg/dm 3 với hệ số bảo hòa nước là 1 trong. Hãy xác định độ trống rỗng của vật tư và coi nlỗi thể tích của vật liệu không đổi khác Khi bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ trống rỗng của chủng loại vật tư đang mang đến được xem nhỏng sau: %404,0 1.1 4,28,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBảo Hành n kBH n nn r    Trong đó:  bảo hành 0  2,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu ở trạng thái bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư làm việc nhiệt độ 0% (tâm trạng khô)  n  1g/centimet 3 khối lượng thể tích của nước C = 1 hệ số bảo hòa nước Cách 2: Độ rỗng của mẫu mã vật tư sẽ mang lại được tính nhỏng sau: (%) Bảo hành v C H r  = %40 1 %40  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được xem theo công thức: (%) .

Xem thêm: Sự Thật Về Các Loại Ống Nhòm Hồng Ngoại Xuyên Quần Áo Chính Hãng

0 n p k v H H    = %40% 1 67,16.4,2  với H p = %67,16%100. 4,2 4,28,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 8. Một một số loại vật liệu ngơi nghỉ tinh thần khô, bao gồm cân nặng thể tích là một trong,8kg/dm 3 , sau khoản thời gian bảo hòa nước trọng lượng thể tích là 2,0kg/dm 3 cùng thông số bảo hòa nước là 0,8. Hãy xác định độ trống rỗng của vật tư và coi nhỏng thể tích của vật tư không chuyển đổi Lúc bảo hòa nước. Bài giải: Cách 1: Độ rỗng của mẫu mã vật tư sẽ mang lại được tính nlỗi sau: %2525,0 1.1 8,10,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kBH n kBảo Hành n nn r    Trong đó:  bảo hành 0  2,0kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư sinh sống tâm lý bảo hòa nước.  0  1,8kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật tư ở độ ẩm 0% (tinh thần khô)  n  1g/cm 3 trọng lượng thể tích của nước C = 0,8 hệ số bảo hòa nước Cách 2: Độ trống rỗng của mẫu vật liệu đang đến được xem nlỗi sau: (%) BH v C H r  = %25 8,0 %đôi mươi  . Trong đó: Độ hút ít nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %20% 1 11,11.8,1  và H p = %11,11%100. 8,1 8,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   Bài 9. Một một số loại vật tư sống độ ẩm 20% có cân nặng thể tích là 1 trong,8kg/dm 3 và sinh sống tâm trạng bảo hòa nước trọng lượng thể tích của nó là 2,0kg/dm 3 . Kăn năn lượng riêng của vật tư là 3,0kg/dm 3 . Hãy khẳng định thông số bảo hòa nước của thứ lịêu đó biết rằng thể tích của nó ko biến đổi Khi hút nước. Bài giải: Hệ số bảo hòa nước được xác minh theo công thức: r H C v bảo hành  Trong đó r với H v được xem nlỗi sau: Từ bí quyết tính độ ẩm của vật tư w = %100.%100. 0 00 k kw k kw G GG       )/(5,1 đôi mươi.01,01 8,1 01,01 3 0 0 cmg w w k        Và H p = %33,33%100. 5,1 5,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG    (%)50 1 33,33.5,1 (%) . 0  n p k v H H   Mặt không giống độ trống rỗng %50) 3 5,1 1()1( 0  a k r    1 50 50  r H C v BH Bài 10. Lượng xi măng (X) trong 1m 3 bê tông là 300kilogam, với tỉ số nước/xi-măng (N/X) = 0,6. Lượng nước link hóa học cùng với xi-măng là 20% so với khối lượng xi-măng. Hãy xác minh độ rỗng (r,%) của bê tông bởi số lượng nước tự do tạo nên sau thời điểm bê tông đóng góp rắn? Xem rất nhiều lỗ rỗng bởi bọt bong bóng khí làm cho ko đáng kể. Bài giải: Độ trống rỗng của bê tông được xác định theo công thức: (%) 0 V V r r  Trong số đó V 0 là thể tích tự nhiên của 1m 3 bê tông = 1000lít V r là thể tích trống rỗng của bê tông, cũng đó là thể tích của ít nước bốc hơi khi bê tông đóng góp rắn. Theo đề bài bác, ta có: Lượng nước dùng mang lại 1m 3 bê tông: N = 0,6 . 300 = 180 lít Lượng nước liên kết chất hóa học là: N lk = 0,2. X = 0,2 . 300 = 60 lít/ m 3 bê tông Lượng nước bốc tương đối ra môi trường thiên nhiên không gian bên ngoài (chính là thể tích trống rỗng của bê tông) là: V r = N – N lk = 180 – 60 = 1đôi mươi lkhông nhiều Do kia ta gồm độ trống rỗng của bê tông là: %12 1000 1đôi mươi 0  V V r r <...>.. .Bài 11 Một mẫu mã vật tư sẽ bảo hoà nước với hệ số bảo hoà: CBảo Hành = 60% Lúc quăng quật mẫu vật tư này vào nước thì nó nổi lên 2 thể tích Hãy xác định cân nặng riêng biệt của vật mẫu 5 liệu này? Biết rằng chủng loại vật liệu tất cả độ rỗng là 40% Bài giải: Kăn năn lượng riêng của mẫu mã vật tư đã mang đến được xác minh theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) Trong... thạch cao kiến thiết Nếu cần sử dụng 5 tấn thạch cao xây dừng làm cho xi măng tô điểm thì lượ ng nước đang tsi gia vào yếu tắc của xi măng thạch cao là bao nhiêu? (0,93T= 0,93 m3) Bài 32 Tính toán lượng dùng vật tư thực tiễn cho 1 mẻ trộn của máy trộn bê tông Vm = 425lkhông nhiều, nếu như lượng dùng vật tư khô đến 1m3 bê tông theo kiến thiết là X = 312 kg, N = 182 lít, C = 612 kg, Đ = 1296 kilogam Tại hiện ngôi trường vật liệu có độ ẩm... định trọng lượng riêng rẽ của mẫu vật 5 liệu này? Biết rằng mẫu vật liệu gồm độ trống rỗng là 40% Bài giải: Kân hận lượng riêng biệt của mẫu mã vật liệu đang mang lại được khẳng định theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) Trong đó: Va  V0  Vr  V0  r.V0  V0 (1  r ) : Thể tích quánh tuyệt vời nhất của mẫu mã vật liệu 2 Gk  Gn  GBH  V0  n  C.r.V0  0,4.V0  0,4.r.V0  (1  r )0.4.V0 5 (Lúc quăng quật chủng loại vật tư vào nước thì nó nổi lên... 0,2 kcal/kilogam.0C Bài 15 Một mẫu mã vật tư thô có cân nặng là 1500g được nấu nóng từ bỏ 300C đến 900C đang tiêu tốn một lượng nhiệt: Q = 207kcal Hãy xác định tỉ nhiệt độ của mẫu vật tư này nghỉ ngơi nhiệt độ w=30%? Biết rằng tỉ nhiệt độ của nước là 1kcal/kilogam 0C Bài giải: Tỉ nhiệt của mẫu mã vật tư ở tâm trạng ẩm được xem nlỗi sau: Cw = C  w.C n (kcal/kg 0C) 1 w Mà tỉ nhiệt nghỉ ngơi tinh thần thô của mẫu vật tư (C) là: C=... = 0,5 Từ kết quả tính tóan trên ta phân biệt CL1 có quality xuất sắc rộng CL2 Bài 23 1.Xác định cấp cho phối hận bê tông mác 250, cùng với vật tư sử dụng nhỏng sau: Xi măng Portlvà PC-40 ; gồm aX = 3 000 kg/m3 ; oX = 1,1 kg/l Cát có cỡ phân tử mức độ vừa phải, không bẩn, bao gồm aC = 2 600 kg/m3 ; oC = 1,5 kg/l Đá dăm có: Dmax = 25 mm ; aĐ = 2 800 kg/m3 ; oĐ = 1,4 kg/l Cốt liệu gồm chất lượng trung bình Cho biết: Lượng nước nhào... (1  r ) : Thể tích quánh tuyệt vời của mẫu vật tư 3 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,6.V0  0,6.r.V0  (1  r )0.6.V0 5 (khi vứt mẫu vật liệu vào nước thì nó nổi lên 2/5 thể tích, cho nên phần thể tích chìm vào nước là 3/5.) Vậy:  a  0,6.V0 (1  r )  0,6 g / cm3 V0 (1  r ) Bài 12 Một mẫu vật liệu vẫn bảo hoà nước cùng với thông số bảo hoà: CBảo Hành =40% Khi vứt mẫu vật liệu này vào nước thì nó nổi lên 3 thể tích... cách làm mới tùy chỉnh thiết lập nhằm tính toán thù với một số loại vật liệu gồm 0 = 2650kg/m3 với nhiệt độ w=5% Bài 30 Lựa lựa chọn năng suất của dòng sản phẩm ép thũy lực đầy đủ để phân tách uốn nắn một dầm bê tông huyết diện là 15x15cm, chiều lâu năm l = 100centimet, với một lực triệu tập đặt ở thân nhịp Biết số lượng giới hạn bền của bê tông khi Chịu đựng uốn nắn đạt mức 80 kG/cm2 (P=1800kG, chọn sản phẩm công nghệ nghiền thủy lực tất cả áp lực nặng nề về tối tđọc là 2T) Bài 31 Hãy xác minh số lượng nước tbỏ... 1.6 2 2.5 X/N Bài 22 Cường độ của bê tông được xác định theo công thức: Rb = ARx ( X – B) (daN/cm2) N Hãy xác định cực hiếm của A, B khi áp dụng 2 các loại cốt liệu CL1 cùng CL2 nlỗi sau: - CL1 tất cả Rb = 216 daN/cmét vuông cùng với X/N = 1,3 Rb = 384 daN/cmét vuông với X/N = 2 - CL2 tất cả Rb = 220 daN/cm2 với X/N = 1,5 Rb = 440 daN/cmét vuông với X/N = 2,5 Cho biết Rx = 400 daN/cmét vuông Hãy đối chiếu quality 2 một số loại cốt liệu trên? Bài giải: Rb... g/cm3) Bài 28 Tính độ ẩm của cat theo công dụng phân tách sau đây: Đổ 1kg cat độ ẩm vào ống đong bao gồm phân tách sẵn 520ml nước, nước dâng lên đến vun 910ml Cho biết trọng lượng riêng rẽ của cat là 2,6 g/cm3 (w=0,88%) Bài 29 Thiết lập bí quyết tính trọng lượng thể tích của vật liệu sinh sống trạng thái thô lúc biết cân nặng thể tích sinh hoạt tâm trạng ẩm cùng độ ẩm của chính nó Giả thiết khi thay đổi nhiệt độ thì thể tích của vật liệu k... 0,7 Rb (daN/cm2) 451,75 323,25 245,90 195,14 Bài 21.1) Hãy xác minh cường độ của bê tông theo phương pháp Bolomey – Skramtaev Lúc tỉ số nước/xi măng (N/X) lần lượt có giá trị: 0,5; 0,625 Biết rằng khi tỉ số N/X = 0,4 thì độ mạnh bê tông (Rb) đạt 400daN/cm2 2) Hãy vẽ đồ dùng thị Rb = f(X/N) với những quý giá có được Cho thừa nhận xét? Bài giải: X - 0,5) theo đề bài ta có: N N X 400 = A.RX(2,5- 0,5), cùng với = 0,4 tốt . vật tư. r = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng vừa đủ về thể tích thể tích của vật tư. Khối lượng thể tích của mẫu mã vật tư. lượng riêng rẽ của một loại vật liệu hỗn hợp có nhì vật liệu nhân tố. Biết trọng lượng riêng rẽ của từng vật liệu yếu tắc với tỉ lệ thành phần phối kết hợp của chính nó trong vật liệu các thành phần hỗn hợp. Bài giải: Để xác. vật liệu làm việc nhiệt độ 20%. Cho biết khối lượng riêng của vật tư là 2,6kg/dm 3 , độ rỗng là 20%. khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa đủ về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài giải: Theo đề bài ta có: