Danh pháp các hợp chất hữu cơ

      187
I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: mechảy ($CH_4$), erã ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ 10$), những penrã ($C_5H_ 12$),... tất cả phương pháp thông thường là $C_nH_2n+2 (n geq 1)$. Chúng đúng theo thành dãy đồng đẳng điện thoại tư vấn là dãy đồng đẳng của mechảy.

Bạn đang xem: Danh pháp các hợp chất hữu cơ

$2$. Đồng phâna) Đồng phân mạch cacbonỞ dãy đồng đẳng của metan, trường đoản cú thành viên thứ tư trsống đi, mỗi member hầu như gồm nhiều đồng phân.Thí dụ: Ứng với công thức phân tử $C_4H_ 10$ (member sản phẩm công nghệ bốn của hàng đồng đẳng) có $2$ đồng phân cấu tạo:
*

Ứng cùng với công thức phân tử $C_5H_ 12$ (thành viên thứ $5$ của dãy đồng đẳng) có $3$ đồng phân cấu tạo:
*

Nhận xét: Ankan tự $C_4H_ 10$ trở đi bao gồm đồng phân kết cấu, chính là đồng phân mạch cacbon.b) Bậc của cacbon
*

Bậc của một nguyên ổn tử $C$ sinh hoạt phân tử ankan bằng số nguyên ổn tử $C$ links thẳng cùng với nó.
Ankan mà phân tử chỉ đựng $C$ bậc $I$ với $C$ bậc $II$ (ko đựng $C$ bậc $III$ và $C$ bậc $IV$) là ankan không phân nhánh.

Xem thêm: Review Truyện Hoa Thiên Cốt Tóm Tắt, Hoa Thiên Cốt


Ankan cơ mà phân tử bao gồm cất $C$ bậc $III$ hoặc $C$ bậc $IV$ là ankan phân nhánh.
II - DANH PHÁP
$1$. Ankan ko phân nhánhTheo $IUPAC$, tên của $10$ ankan không phân nhánh trước tiên được gọi nlỗi nghỉ ngơi bảng $5.1$:Bảng $5.1$: Tên mười ankan và team ankyl không phân nhánh thứ nhất.

Ankan ko phân nhánh

Tên mạch bao gồm || an

Ankan ko phân nhánh

Tên mạch chủ yếu || yl

Công thức

Tên

Công thức

Tên

CH4

CH3CH3

CH3CH2CH3

CH3 2CH3

CH3 3CH3

CH3 4CH3

CH3 5CH3

CH3 6CH3

CH3 7CH3

CH3 8CH3

metan

etan

propan

butan

pentan

hexan

heptan

octan

nonan

đecan

CH3-

CH3CH2-

CH3CH2CH2 -

CH3 2CH2 -

CH3 3CH2 -

CH3 4CH2 -

CH3 5CH2 -

CH3 6CH2 -

CH3 7CH2 -

CH3 8CH2 -

metyl

etyl

propyl

butyl

pentyl

hexyl

heptyl

octyl

nonyl

đecyl

Nhóm nguim tử sót lại sau thời điểm lấy sút $1$ nguyên ổn tử $H$ tự phân tử ankan, bao gồm công thức $C_nH_ 2n+1$ được điện thoại tư vấn là đội ankyl. Tên của nhóm ankyl ko phân nhánh rước trường đoản cú thương hiệu của ankan khớp ứng thay đổi đuôi $an$ thành đuôi $yl$.$2$. Ankan phân nhánh.Theo IUPAC, thương hiệu của ankan phân nhánh được điện thoại tư vấn theo kiểu thương hiệu thay thế:
*

* Mạch chính là mạch lâu năm tốt nhất, có không ít nhánh nhất. Đánh số những nguyên tử cacbon trực thuộc mạch bao gồm bước đầu trường đoản cú phía phân nhánh sớm rộng.
* Hotline thương hiệu mạch nhánh (thương hiệu đội ankyl) theo vật dụng từ bỏ vần chữ cái. Số chỉ địa điểm nhánh như thế nào đặt ngay trước gạch men nối với tên nhánh kia.Thí dụ $1$:
*

Thí dụ $2$: