CÁCH XÓA KHOẢNG TRẮNG CUỐI TRANG TRONG WORD 2010

Word cho peaceworld.com.vn 365 Word cho peaceworld.com.vn 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Word for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Có hai loại dấu ngắt trang trong Word: dấu ngắt mà Word tự động thêm để đánh dấu kết thúc từng trang, và dấu ngắt trang thủ công mà bạn có thể thêm vào. Bạn có thể xóa dấu ngắt trang thủ công. Bạn không thể loại bỏ dấu ngắt trang tự động, nhưng có thể điều chỉnh vị trí chúng xuất hiện.

Bạn đang xem: Cách xóa khoảng trắng cuối trang trong word 2010


Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

Đi đến Trang đầu và chọn Hiển thị/Ẩn .

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang làm việc trên tài liệu của mình.

Bấm đúp vào dấu ngắt trang để chọn nó và sau đó nhấn Delete.

*

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động, nhưng bạn có thể ngăn chúng đến vị trí không thích hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

Đi tới Bố trí hoặc Bố trí Trang, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn

*
.

Trên tab Ngắt Dòng và Trang, chọn một hoặc nhiều mục sau đây:

Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Chèn ngắt trang


Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

Đi tới Trang đầu và chọn Hiển thị tất cả ký tự không in .

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang làm việc trên tài liệu của mình.

Bấm hoặc gõ nhẹ ngay sau dấu phân đoạn trong dấu ngắt trang, rồi nhấn Delete.

*

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động, nhưng bạn có thể ngăn chúng đến vị trí không thích hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

Xem thêm: Tính Tổng Chiều Dài Các Đoạn Thẳng Trong Cad, Lệnh Đo Tất Cả Cac Line Trong Đường Thẳng

Trên menu Định dạng, chọn Đoạn văn.

Trong hộp thoại Đoạn văn, chọn tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

Chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:

Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Thêm dấu ngắt trang


Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

Trên menu Xem, chọn Nháp.

Trong tài liệu, chọn ngắt trang thủ công, rồi nhấn DELETE.

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Chọn đoạn văn sau dấu ngắt trang không mong muốn.

Trên menu Định dạng, chọn Đoạnvăn , rồi chọn tab Ngắt dòng trang.

Xóa hộp kiểm Giữ các dòngcùng nhau , Giữ với tiếptheo và Ngắt trang trước.

Thêm dấu ngắt trang


Trong Dạng xem Soạnthảo , một dấu ngắt trang được chèn thủ công trong Word dành cho web, trông như thế này:

*

Bạn sẽ không thấy dạng xem này trong Dạng xem chỉ Đọc.

Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, hãy chọn Chỉnh sửa Tài liệu > Sửa trong Word dành cho web.

*

Chọn ngắt trang.

Nhấn Delete.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa bỏ ngắt trang mà bạn đã thêm vào tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa bỏ ngắt trang mà Word tự động thêm khi văn bản chạy từ trang này sang trang khác.