Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập

      312

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập được dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP. Phụ huynh học sinh sẽ viết đơn và đề nghị được hỗ trợ chi phí học tập cho con em mình. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tậpMời các bạn tham khảo bản text Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP)

Kính gửi: ................................................................................Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/Sở giáo dục đào tạo (1)

Họ và tên (2): ..............................................................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ............................................................

Hiện đang học tại lớp: ........................... Trường: .......................................................

Thuộc đối tượng: .........................................................................................................

Xem thêm: Bất Ngờ Về Những Điềm Báo Khi Mơ Thấy Mình Làm Đám Cưới Là Điềm Báo Xui Xẻo

(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)


Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày .... tháng .... năm ...........Người làm đơn (4) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em: ..................................................................................................Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

............, ngày .... tháng ..... năm ...........Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.