Bài tập passive infinitives and gerunds

BÀI HỌC TIẾNG ANH

Passive sầu & past forms of infinitives and gerunds (dạng bị động và vượt khđọng của động từ thêm khổng lồ và ing)


*


Passive and past forms of infinitives & gerunds

(dạng bị động và vượt khđọng của cồn tự thêm to và ing)

Passive infinitive và gerund

lớn be + past participle (Ved/V3)

being + past participle (Ved/V3)

They didn’t expect to lớn be invited to lớn her birthday tiệc ngọt.

You watching: Bài tập passive infinitives and gerunds

(Họ đã không mong muốn đợi được mới cho tới buổi tiệc sinch nhật của cô ta.)

She likes to be invited khổng lồ parties.

(Cô ta thích hợp được mời đi tham dự các buổi lễ hội.)

He dislikes being woken up early on Sundays.

(Anh ta ghét bị đánh thức sớm vào từng chúa nhật.)

They’ve mentioned being stolen a big sum of money.

(Họ sẽ đề cập tới vấn đề bị ăn cắp một số trong những tiền lớn.)

Past infinitive và gerund

khi ý muốn nói tới hành vi trong infinitive với gerund vẫn xảy ra trước hành động của cồn trường đoản cú chủ yếu.

to lớn have sầu + past participle (Ved/V3)

having + past participle (Ved/V3)

She seems to have sầu told hlặng off.

(Cô ta chắc là đang chửi anh ta. – hành động tell off xảy ra trước seem)

They claimed khổng lồ have sầu gone lớn the buổi tiệc nhỏ.

(Họ xác định đã đến buổi tiệc kia. – hành động đi cho buổi tiệc sẽ xảy ra trước hành vi khẳng định.)

They discussed having had the good offers.

(Họ bàn bạc về bài toán sẽ bao gồm đề xuất tốt.)

He mentioned having stolen a oto.

See more: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Thể Kết Nối Đã Được Đặt Lại, Khắc Phục Lỗi Err

(Hắn đề cập tới việc sẽ ăn cắp một chiếc xe hơi.)

Past – passive sầu infinitive sầu and gerund

lớn + have sầu been + past participle (Ved/V3)

having been + past participle (Ved/V3)

She seems to have sầu been told off.

(Cô ta giống như đã biết thành chửi.)

They expected to lớn have sầu been invited lớn the các buổi party.

(bọn họ hy vọng đã có mời cho tới buổi tiệc đó.)

They discussed having been stolen money.

(Họ sẽ đàm đạo về vấn đề đã bị mang cắp tiền.)

She is talking about having been offered a good job.

(Cô ta đã nói về câu hỏi đã được kiến nghị một các bước tốt.)

————————————–

Exercises of Passive và past forms of infinitives & gerunds

Complete the sentences, using an appropriate verb khung for each verb in parentheses.

I don’t enjoy (laugh) being laughed at by other people.It is easy (fool) to be fooled by his lies.She almost had a car crash last night. She barely avoided (hit) by another speeding car.If you know the truth, I want (tell) about it immediately.When my sister wrote a check for 200 dollars, her ngân hàng account was empty. Now she extremely worried about (write) the check.What’s the difference between ‘see’ và ‘look’?

I don’t regọi ever (ask) the question before.

See more: Dụng Cụ Văn Phòng Gồm Những Gì, Dụng Cụ Văn Phòng Là Gì

I’m working in a foreign country, và I’m very pleased (give) the job khổng lồ learn more about its culture.All of us usually want (love) , and (need) by other people.He stole his mom’s money yesterday. He feels guilty about (steal) the money.Celebrities don’t lượt thích to lớn have sầu their pictures taken. They avoid (photograph) .This mail needs (send) immediately. Will you send it for me?I thought she was siông chồng, but I ‘m wrong because she seems (recover) very quickly.

Link xem lời giải bài xích tập Passive và past forms of infinitives and gerunds

Các chúng ta cũng có thể truy vấn trang web trung tâm gia sư vina để kiếm tìm hoặc ĐK làm giáo viên, cũng giống như coi những bài học với download tài liệu