Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?

      164

Điều chỉnh mức tiền lương dạy thêm giờ

So với công thức cũ, số tuần dành cho giảng dạy của giảng viên sẽ giảm xuống còn 22.5 tuần.

Bạn đang xem: Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?

Ngoài ra, giáo viên trong thời gian thử việc, giáo viên hợp đồng không còn được hưởng tiền lương dạy thêm giờ như trước.Nội dung trên được quy định tại Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁOTRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CPngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướngdẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sởgiáo dục công lập,

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn chếđộ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập,bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghềnghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sáchnhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả nhà giáo làm côngtác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm nhiệm vụtổng phụ trách Đội) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Nhà giáo thuộc danh sách trả lươngđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm công tác hướng dẫn thực hành tạicác xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập;đang trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện.

Điều 2. Điều kiệnáp dụng

1. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều1 Thông tư liên tịch này, được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếplương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủvề chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác theo chế độlàm việc của nhà giáo quy định tại các văn bản sau:

a) Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệpThanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,dạy nghề và trung học phổ thông (gọi tắt là Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg);

b) Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việcđối với giáo viên mầm non (gọi tắt là Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT);

c) Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làmviệc đối với giáo viên phổ thông (gọi tắt là Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT);

d) Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐTngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy địnhchế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là Quyết địnhsố 18/2007/QĐ-BGDĐT);

đ) Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXHngày 27 tháng 06 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độlàm việc của giáo viên dạy nghề (gọi tắt là Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH);

e) Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐTngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy địnhchế độ làm việc đối với giảng viên (gọi tắt là Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT);

f) Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết địnhsố 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo (gọi tắt là Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT);

g) Thông tư liên tịch số06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dụcvà Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối vớigiảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt làThông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT);

h) Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày31 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối vớigiảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật (gọi tắt làThông tư số 18/2012/TT-BGDĐT).

2. Khi các văn bản nêu tại Khoản 1 Điềunày được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì điều kiện áp dụng quy định tại Khoản1 Điều này và cách tính tiền lương dạy thêm giờ tại Điều 4 Thông tư liên tịchnày được thực hiện theo các quy định đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Nguyên tắctính trả tiền lương dạy thêm giờ

1. Tiền lương của một tháng làm căn cứtính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậchiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Định mức giờ dạy/năm đối với giáoviên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mứcgiờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờgiảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảngdạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng củaBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm.

Xem thêm: Người Lớn Sốt Cao Trên 39 Độ, Sốt Cao Lên Đến 39 Độ Ở Người Lớn

3. Năm học quy định tại Thông tư liêntịch này được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề.

4. Đối với nhà giáo công tác ở các cơsở giáo dục công lập có nhiều cấp học, trình độ nghề được áp dụng định mức giờdạy/năm quy định cho cấp học, trình độ nghề cao nhất mà nhà giáo đó trực tiếptham gia giảng dạy theo sự phân công của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

5. Việc lập dự toán, thanh toán, quyếttoán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tưliên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toánhoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.

6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêmgiờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạythêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểmxã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và thamgia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp cóthẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

7. Thời gian không trực tiếp tham giagiảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạyquy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảohiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điềuđộng.

8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiềnlương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờlàm thêm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cách tínhtiền lương dạy thêm giờ

1. Công thức tính tiền lương dạy thêmgiờ:

a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học =số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiềnlương 01 giờ dạy x 150%;

c) Tiền lương 01 giờ dạy:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầmnon, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảngviên cơ sở dạy nghề: