Thông Tư Liên Tịch 17/2016

Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 17/2016

1. Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm sát hạch

Thông tư liên tịch số 17/2016 quy định các trung tâm sát hạch có phòng thi và các phòng chức năng đủ để tổ chức cả 2 phần thi trắc nghiệm và thực hành cho 20-30 thí sinh/đợt thi trở lên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm phải theo yêu cầu của Thông tịch liên tịch 17:

- Phòng thi đảm bảo đủ ánh sáng, bàn, ghế, phấn hoặc bút dạ, bảng hoặc màn chiếu; có đồng hồ; có máy in được kết nối với máy tính, có thiết bị kiểm tra an ninh…

- Có hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo cho việc tổ chức thi trên máy: mạng máy tính, số lượng máy tính, máy ghi hình…

- Khu vực thi phải đảm bảo các yêu cầu bảo mật, an toàn và phòng chống cháy nổ; có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh.

2. Quy định về đề thi ứng dụng CNTT và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Theo đó, Thông tịch liên tịch 17/TTLT- BGDĐT-BTTTT quy định chung về đề thi ứng dụng CNTT gồm 2 phần: trắc nghiệm và thực hành và phân thành đề thi cơ bản và nâng cao. Trong đó:

+ Bài thi trắc nghiệm do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được chấm tự động;

+ Bài thi thực hành do Ban Đề thi xây dựng dưới dạng tệp (file); kết quả bài thi thực hành do Ban Chấm thi chấm và được lưu vào các tệp trên máy chủ của mạng LAN.

Đối với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo Thông tư liên tịch số 17/BGDĐT-BTTTT được phân ra 2 loại là cơ bản và nâng cao. Số lượng câu hỏi tối thiểu là 700 đối với cơ bản và 150 đối với nâng cao.

3. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17 là cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng CNTT hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có Đơn đăng ký dự thi, 2 ảnh 4x6, bản sao các giấy tờ: CMND, giấy khai sinh… và cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

4. Cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thông tư liên tịch 17/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và truyền thông quy định về cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT sau khi tham gia thi sát hạch gồm chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đủ 6 mô đun cơ bản) và chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (đáp ứng chuẩn cơ bản và chuẩn 3 mô đun phần nâng cao).

Ngoài ra, Thông tư liên tịch 17 năm 2016 còn hướng dẫn quy trình tổ chức thi, chấm thi và nhiệm vụ của Hội đồng thi…


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thôngtin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch quy địnhhoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy địnhhoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

2. Thông tư liên tịch này áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động tổ chức thivà cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong thông tư liên tịch này,các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Trung tâm sát hạch là tên gọichung đối với các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâmCNTT thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Điều 3. Quyđịnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm sát hạch

1. Có phòng thi và các phòng chứcnăng đủ để tổ chức cả 2 phần thi trắc nghiệm và thực hành cho 20-30 thí sinh/đợtthi trở lên.

a) Phòng thi đảm bảo đủ ánhsáng, bàn, ghế, phấn hoặc bút dạ, bảng hoặc màn chiếu; có đồng hồ dùng chungcho tất cả thí sinh theo dõi được thời gian làm bài; có máy in được kết nối vớimáy tính;

b) Có thiết bị kiểm tra an ninhnhư cổng từ hoặc thiết bị cầm tay, nhằm kiểm soát được việc thí sinh mang vật dụngvào phòng thi;

c) Có phòng làm việc của Hội đồngthi, có hòm, tủ hay két sắt, khóa chắc chắn để bảo quản hồ sơ thi.

2. Có hệ thống CNTT đảm bảo choviệc tổ chức thi trên máy

a) Mạng máy tính nội bộ (LAN) gồmmáy chủ, máy trạm có cấu hình cao được cài đặt hệ điều hành và phần mềm thi hoạtđộng ổn định, đáp ứng yêu cầu thi; có thiết bị bảo mật hợp nhất cho hệ thống,thiết bị cân bằng tải đường truyền, thiết bị lưu trữ sao lưu dữ liệu, bộ lưu điệnvà nguồn điện dự phòng; tốc độ kết nối mạng nội bộ, kết nối Internet đảm bảo hoạtđộng thi trên máy;

b) Số lượng máy tính phải đảm bảomỗi thí sinh một máy riêng biệt và số lượng máy tính dự phòng phải đạt tối thiểu10% trên tổng số thí sinh dự thi;

c) Có máy ghi hình (camera)giám sát trực tuyến đảm bảo bao quát và ghi được toàn bộ diễn biến của cả phòngthi liên tục trong suốt thời gian thi; lưu trữ hình ảnh thi vào cơ sở dữ liệu củatrung tâm.

3. Khu vực thi phải đảm bảo cácyêu cầu bảo mật, an toàn và phòng chống cháy nổ; có nơi bảo quản đồ đạc của thísinh.

Điều 4. Quyđịnh về nhân sự của trung tâm sát hạch

1. Có giám đốc và ít nhất mộtphó giám đốc có năng lực quản lý, chỉ đạo và có bằng tốt nghiệp đại học trởlên.

2. Có ít nhất 10 cán bộ ra đềthi và giám khảo có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT trở lên, có kinhnghiệm trong công tác ra đề và chấm thi.

3. Có đội ngũ giám thị, kỹ thuậtviên đáp ứng yêu cầu sử dụng các thiết bị CNTT, âm thanh, hình ảnh phục vụ choviệc tổ chức thi và chấm thi.

Điều 5. Quyđịnh về ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

1. Ngân hàng câu hỏi thi trắcnghiệm kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

a) Có số lượng tối thiểu 700câu hỏi thi;

b) Có đủ đại diện các nhóm kỹnăng của cả 06 mô đun quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

2. Ngân hàng câu hỏi thi trắcnghiệm kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

a) Có số lượng tối thiểu 150câu hỏi thi cho mỗi mô đun nâng cao;

b) Có đủ đại diện các nhóm kỹnăng của mỗi mô đun nâng cao quy định tại Phụ lục số 02 của Thông tư03/2014/TT-BTTTT.

Điều 6. Quyđịnh về phần mềm thi trắc nghiệm

1. Có giao diện thân thiện, dễcài đặt, sử dụng; có khả năng ngắt kết nối với các ứng dụng và thiết bị bênngoài không liên quan đến nội dung thi.

2. Cho phép thí sinh tự đăng nhậpvào phần mềm để làm bài thi bằng mã dự thi cá nhân.

3. Có phân hệ quản lý ngân hàngcâu hỏi để cập nhật, bổ sung.

4. Có thuật toán chọn ngẫunhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức khác nhau để tạo ra đề thi trắcnghiệm từ ngân hàng câu hỏi thi.

5. Có các chức năng phụ trợ nhưđồng hồ đếm ngược, xem trước câu hỏi tiếp theo, thống kê câu hỏi đã trả lời, tựđộng đăng xuất và lưu trữ bài làm của thí sinh khi hết thời gian làm bài.

6. Tự động chấm điểm bài thi trắcnghiệm, lưu trữ và thông báo kết quả trên màn hình hoặc in ra giấy ngay sau khihết giờ làm bài thi hoặc khi thí sinh bấm nút “kết thúc”.

Điều 7. Quyđịnh về đề thi ứng dụng CNTT

1. Quy định chung

a) Đề thi gồm 02 bài thi: bàithi trắc nghiệm và bài thi thực hành; thi trên máy tính có nối mạng LAN (có máychủ nội bộ lưu trữ). Hai bài thi này là bắt buộc, được thực hiện liên tiếp theoquy định của trung tâm sát hạch;

b) Bài thi trắc nghiệm do phầnmềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được chấm tự động;

c) Bài thi thực hành do Ban Đềthi xây dựng dưới dạng tệp (file); kết quả bài thi thực hành do Ban Chấm thi chấmvà được lưu vào các tệp trên máy chủ của mạng LAN.

2. Đề thi ứng dụng CNTT cơ bảnđược xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng của đủ 06 mô đun kỹ năngcơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 1 Điều2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

3. Đề thi ứng dụng CNTT nângcao được xây dựng trên cơ sở kiến thức, kỹ năng mỗi mô đun nâng cao của Chuẩn kỹnăng sử dụng CNTT quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư03/2014/TT-BTTTT.

4. Cung ứng đề thi

a) Đề thi trắc nghiệm được phầnmềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi;

b) Đề thi thực hành

- Đề thi thực hành do Ban Đềthi biên soạn, được mã hóa và bàn giao cho Ban Coi thi theo đúng quy định;

- Chủ tịch Hội đồng thi nhận đềthi từ Ban Đề thi, trực tiếp xem xét, mã hóa, lưu vào thiết bị nhớ, niêm phongtheo quy định bảo mật đề thi và lập biên bản bàn giao cho Trưởng Ban Coi thi;

- Trưởng Ban Coi thi chuyển dữliệu đề thi vào máy chủ nội bộ trước giờ thi không quá 60 phút; trực tiếp giảimã đề thi để chuẩn bị giao cho thí sinh khi bắt đầu làm bài thi.

Điều 8.Ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia

1. Ngân hàng câu hỏi thi và phầnmềm quản lý thi quốc gia được xây dựng nhằm đảm bảo sự thống nhất về đề thi, chấmthi trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì xây dựng, quản lý và vận hành ngân hàng câu hỏi thi quốc gia và phần mềm quảnlý thi quốc gia.

3. Ngân hàng câu hỏi thi quốcgia và phần mềm quản lý thi quốc gia được thẩm định và thông qua bởi Hội đồngthẩm định liên Bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyềnthông thành lập.

Điều 9. Đốitượng dự thi và điều kiện dự thi

1. Đối tượng dự thi: Cá nhân cónhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng CNTT hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứngdụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện dự thi

a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dựthi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;

b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

3. Đăng ký dự thi

a) Cá nhân trực tiếp đến đăngký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trungtâm sát hạch;

b) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tạiPhụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Hai (02) ảnh 4cmx6cm theo kiểuảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi;mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

- Bản sao một trong các giấy tờ:chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèmtheo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

Điều 10. Hộiđồng thi

1. Hội đồng thi do Thủ trưởngcơ quan quản lý trực tiếp của trung tâm sát hạch ra quyết định thành lập.

2. Thành phần Hội đồng thi gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịchHội đồng (nếu cần) do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm đảm nhiệm và cácthành viên Hội đồng;

b) Các ban của Hội đồng thi gồm:Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi. Thành viên các ban của Hội đồngthi được chọn trong số cán bộ, giáo viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụvà kinh nghiệm trong công tác thi và kiểm tra.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngthi và thành viên các Ban của Hội đồng thi phải là người không có người thân(cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột; cha, mẹ, anh, chị em ruột của vợ hoặcchồng) của thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi.

4. Hội đồng thi tự giải thể saukhi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 11.Nhiệm vụ của Hội đồng thi

1. Chủ tịch Hội đồng thi

a) Điều hành các công việc củaHội đồng thi;

b) Ký duyệt danh sách thí sinhđăng ký dự thi;

c) Tiếp nhận, quản lý và bảo mậtđề thi;

d) Ký duyệt danh sách thí sinhdự thi đạt yêu cầu, trình người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt kếtquả thi, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ;

đ) Quyết định các hình thức kỷluật đối với các đối tượng vi phạm Quy chế thi (nếu có).

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi

a) Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồngvà điều hành các công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;

b) Điều hành các công việc củaHội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

3. Ban Thư ký

a) Giúp Hội đồng thi rà soát, tậphợp hồ sơ đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh và soạn thảo các văn bản liênquan trình Chủ tịch Hội đồng thi, ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

b) Thông báo thời gian và địađiểm thi cho từng thí sinh đăng ký dự thi;

c) Nhận hồ sơ, dữ liệu bài thitừ Ban Coi thi; bảo quản, kiểm kê, giao dữ liệu bài thi cho Ban Chấm thi; lậpbiểu thống kê kết quả thi của thí sinh. Khi lập danh sách kết quả điểm thi phảicó một người đọc, một người ghi, sau đó đổi vị trí người đọc và người kia kiểmtra lại; cuối danh sách phải ghi rõ ngày, tháng, năm, có chữ ký và họ tên củangười đọc, người ghi điểm;

d) Trình Chủ tịch Hội đồng thidanh sách thí sinh đạt điều kiện cấp chứng chỉ.

4. Ban Đề thi

a) Tổ chức ra đề thi thực hànhkèm theo đáp án, thang điểm chi tiết trình Chủ tịch Hội đồng thi lựa chọn, quyếtđịnh;

b) Chuyển giao đề thi cho BanCoi thi;

c) Cán bộ ra đề thi chịu tráchnhiệm về toàn bộ nội dung, đảm bảo bí mật, an toàn của đề thi theo đúng chứctrách của mình, theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia.

5. Ban Coi thi

a) Ban Coi thi có nhiệm vụ:

- Bố trí lực lượng coi thi baogồm các giám thị, kỹ thuật viên cho mỗi phòng thi, lực lượng bảo vệ để đảm bảoan toàn cho kỳ thi và bài làm của thí sinh theo đúng lịch thi và nội quy phòngthi;

- Tiếp nhận, bảo quản, sử dụngđề thi theo hướng dẫn;

- Thu nhận bài thi, bảo quảnbài thi, hồ sơ thi, lập biên bản bàn giao ngay cho Ban Thư ký.

b) Trách nhiệm của giám thị vàkỹ thuật viên:

- Giám thị và kỹ thuật viên phảicó mặt trước 30 phút để kiểm tra phòng thi, xếp vị trí cho thí sinh và nhận dữliệu đề thi;

- Giao dữ liệu đề thi cho thísinh;

- Thực hiện đúng quy trình coithi theo quy định tại Thông tư liên tịch này;

- Sau khi thí sinh kết thúc nộidung làm bài thi, yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào danh sách thí sinh làm bàithi.

6. Ban Chấm thi

a) Trưởng Ban Chấm thi và giámkhảo chấm thi phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học sưphạm chuyên ngành CNTT trở lên; có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiệpvụ tổ chức thi;

- Có bằng tốt nghiệp đại họcchuyên ngành CNTT trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có kinhnghiệm trong công tác giảng dạy và nghiệp vụ tổ chức thi.

b) Ban Chấm thi có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận toàn bộ bài thi, hồsơ thi do Ban Thư ký bàn giao và bảo quản trong thời gian chấm bài thi;

- Tổ chức chấm toàn bộ bài thicủa thí sinh;

- Lập bảng điểm các bài thi củathí sinh theo số phách;

- Nộp dữ liệu bài thi và bảngđiểm theo số phách cho Ban Thư ký để tổng hợp kết quả;

- Đánh giá tổng quát về đề thi,chất lượng bài thi của thí sinh; góp ý kiến về đề thi, đáp án, thang điểm.

Điều 12. Lậpdanh sách thí sinh và bố trí phòng thi

1. Danh sách thí sinh dự thi đượclập theo thứ tự của bảng chữ cái cho mỗi phòng thi để đánh số báo danh, sắp xếpthí sinh vào các vị trí trong phòng thi.

2. Bố trí giám thị trong vàngoài phòng thi

a) Giám thị trong phòng thi: Mỗiphòng thi có ít nhất 02 giám thị; mỗi giám thị giám sát không quá 10 thí sinh;

b) Giám thị ngoài phòng thi: Mỗingười giám sát không quá 03 phòng thi.

3. Bố trí phòng thi

a) Trong mỗi phòng thi có danhsách ảnh của thí sinh. Tại cửa ra vào phòng thi phải niêm yết nội quy phòngthi, danh sách thí sinh dự thi và các quy định khác liên quan đến đợt thi (nếucó); có camera giám sát trực tuyến và ghi hình, đồng hồ treo tường hoạt độngtrong suốt thời gian thi;

b) Sắp xếp chỗ ngồi cho các thísinh trong phòng thi đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo cả hàng ngang và hàng dọcgiữa hai thí sinh là 1,2 mét;

c) Mỗi thí sinh được sử dụng mộtmáy tính riêng biệt.

4. Máy tính trong phòng thi

a) Có số lượng máy tính hoạt độngtốt theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch này;

b) Được cô lập, không liên hệ vớibất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi (trừ đường truyền đãđược bảo mật để nhận đề thi và chuyển bài làm của thí sinh); được đặt ngày, giờchính xác trong hệ thống; được quét sạch vi rút;

c) Được cài đặt phần mềm phục vụthi trước ngày thi theo quy định của trung tâm; không được cài đặt bất kỳ phầnmềm và tài liệu nào khác;

d) Các máy tính trong phòng thiđược bố trí sao cho hai máy cách nhau tối thiểu 1,2 mét theo cả hàng ngang vàhàng dọc, mỗi thí sinh không nhìn thấy màn hình máy tính của thí sinh khác;

đ) Có máy chủ và máy chủ thứ cấp(trong trường hợp thi tại địa điểm khác với địa điểm đặt máy chủ) để lưu trữthông tin về bài làm của thí sinh;

e) Các máy trạm đặt tại điểmthi có kết nối với máy chủ hoặc máy chủ thứ cấp (mạng LAN) nhưng không được kếtnối Internet.

Xem thêm: Kem Cien Của Pháp Có Tốt Không, Kem Dưỡng, Kem Dưỡng Da Cien Q10 Có Tốt Không

Điều 13.Trách nhiệm của thí sinh

1. Có mặt tại địa điểm thi đúngngày, giờ quy định. Thí sinh đến muộn 10 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bàisẽ không được dự thi.

2. Xuất trình giấy chứng minhnhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, thẻ học sinh còn hiệulực hoặc giấy tờ có ảnh kèm theo dấu giáp lai trên ảnh trước khi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng vị trí theo số báodanh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh sách thí sinh dự thi từng buổithi.

4. Chỉ được mang vào phòng thigiấy tờ tùy thân và các vật dụng phục vụ làm bài thi theo quy định.

5. Không được mang vào phòngthi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyềntin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian lận trong quá trình làm bài thi.

6. Trong thời gian làm bài thikhông được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi và phải giữ trật tự; khi muốn cóý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải xin phép giám thị và chỉ được phát biểuý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi giám thị trong phòng thi cho phép; khi có sựviệc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của giám thị.

7. Nhận đề thi và làm bài thitrên máy tính.

8. Ký xác nhận vào Phiếu tham dựthi.

9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làmbài, tất cả thí sinh dừng làm bài và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn củagiám thị.

10. Sau khi hết giờ thi, thísinh chỉ rời phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi.

11. Nếu vi phạm quy chế thi thìtùy theo mức độ, thí sinh sẽ bị kỷ luật bằng các hình thức từ cảnh cáo đến đìnhchỉ thi hoặc hủy kết quả bài thi.

Điều 14.Quy trình coi thi

1. Trước buổi thi ít nhất 01ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký, kỹ thuật viên của Hội đồng thi có mặt tạiđịa điểm thi để thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳthi: cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tổ chức thi;

b) Niêm yết danh sách thí sinhdự thi, mã số dự thi của thí sinh, nội quy phòng thi.

2. Trước giờ thi

a) Giám thị kiểm tra phòng thi;đánh số báo danh; kiểm tra giấy tờ tùy thân, vật dụng của thí sinh; đối chiếu thísinh với danh sách ảnh; khi có nghi vấn nhận diện có thể chụp ảnh thí sinh đểphục vụ việc xác minh sau này; gọi thí sinh vào phòng thi và đảm bảo thí sinhngồi đúng vị trí số báo danh;

b) Giám thị nhận giấy nháp, tàikhoản cá nhân của từng thí sinh từ Trưởng Ban Coi thi hoặc người được TrưởngBan Coi thi ủy quyền; giám thị trong phòng thi ký tên vào các tờ giấy nháp vàphát cho thí sinh; kiểm tra nguồn điện và việc niêm phong các máy tính;

c) Khi có hiệu lệnh làm bàithi, giám thị yêu cầu thí sinh: khởi động máy tính; kiểm tra độ ổn định của máytính, bàn phím, chuột, tai nghe (headphone); truy cập vào tài khoản cá nhân dogiám thị cung cấp; nhận đề thi từ máy chủ.

3. Trong thời gian làm bài thi

a) Giám thị trong phòng thigiám sát chặt chẽ phòng thi, không để thí sinh trao đổi, quay cóp bài;

b) Trường hợp cần phải cho thísinh ra ngoài phòng thi, giám thị trong phòng thi chỉ cho từng thí sinh rangoài và báo cho giám thị ngoài phòng thi để theo dõi, giám sát;

c) Trường hợp có thí sinh vi phạmquy định thi, giám thị trong phòng thi lập biên bản và báo cáo ngay cho TrưởngBan Coi thi để có biện pháp xử lý;

d) Giám thị ngoài phòng thigiám sát thí sinh và giám thị, giám khảo, kỹ thuật viên trong phòng thi tại khuvực được Trưởng Ban Coi thi phân công; đồng thời giám sát và không cho phép thísinh tiếp xúc với bất kỳ người nào khác.

4. Hết giờ làm bài thi

a) Giám thị hướng dẫn thí sinhthực hiện các thao tác để kết thúc phần thi của mình;

b) Giám thị yêu cầu từng thísinh xem lại các tệp kết quả bài thi của mình và ký xác nhận (với sự hỗ trợ củakỹ thuật viên);

c) Giám thị ngoài phòng thigiám sát và hỗ trợ giám thị trong phòng thi trong việc giữ trật tự phòng thi tạikhu vực được Trưởng Ban Coi thi phân công.

5. Đóng gói, bàn giao bài thi

a) Giám thị cùng kỹ thuật viênthực hiện việc lưu bài thi của mỗi phòng thi theo quy trình đã được thiết lập tạiphần mềm thi;

b) Sau khi đã kiểm tra chắc chắnviệc lưu bài thi, giám thị và kỹ thuật viên xóa toàn bộ dữ liệu thi tại từngmáy tính của thí sinh vừa dự thi;

c) Toàn bộ dữ liệu của đợt thiđược lưu thành 02 bản vào 02 thiết bị lưu trữ riêng biệt và được niêm phong đểchuyển cho Ban Thư ký.

Điều 15.Chấm thi

1. Quy định chung về chấm thi

a) Việc chấm thi do Ban Chấmthi thực hiện;

b) Các giám khảo và kỹ thuậtviên sẽ đảm nhiệm việc chấm thi với các phần mềm thi;

c) Việc chấm thi phải được thựchiện tại một khu vực an toàn, biệt lập, có camera trực tuyến giám sát được toànbộ diễn biến quá trình chấm thi.

2. Quy trình chấm thi

a) Mỗi bài thi thực hành phảiđược hai giám khảo chấm độc lập, ghi điểm riêng theo số phách vào phiếu chấmthi, giao cho Trưởng Ban Chấm thi. Nếu điểm số của hai giám khảo giống nhau thìhai người ghi điểm vào bài thi và cùng ký tên. Nếu điểm số của hai giám khảochênh nhau thì hai người thảo luận chấm lại. Nếu sau khi chấm lại vẫn không thốngnhất thì báo cáo Trưởng Ban Chấm thi xem xét, quyết định;

b) Thí sinh có tổng điểm haibài thi đạt từ 50% số điểm trở lên đối với mỗi bài thi trắc nghiệm và bài thithực hành thì được công nhận đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ;

c) Bảng ghi điểm theo số pháchnộp cho Ban Thư ký phải có chữ ký của cả hai giám khảo và Trưởng Ban Chấm thi;

d) Trưởng Ban chấm thi chịutrách nhiệm về kết quả chấm thi và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả.

Điều 16.Chứng chỉ ứng dụng CNTT

1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bảnđược cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơbản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

2. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nângcao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầucủa các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sửdụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Điều 17.Quản lý và cấp phát chứng chỉ

1. Mẫu phôi chứng chỉ và việcquản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thẩm quyền quản lý, cấp phátchứng chỉ: Thủ trưởng các trung tâm sát hạch nơi thí sinh dự thi có thẩm quyềncấp và thu hồi chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách đã đượcphê duyệt.

3. Việc quản lý, cấp phát vàthu hồi chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 18.Chế độ báo cáo

1. Sau khi đã hoàn thành mỗi đợtthi và cấp chứng chỉ, các trung tâm sát hạch thực hiện chế độ báo cáo kết quả vớicơ quan quản lý trực tiếp.

2. Sáu tháng một lần, chậm nhấtvào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ quan quản lý trực tiếp tổnghợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông theo các nộidung sau:

a) Đặc điểm, tình hình củatrung tâm sát hạch;

b) Số liệu tổng hợp kết quả tổchức thi và cấp phát chứng chỉ;

c) Dự kiến kế hoạch tổ chức thivà cấp chứng chỉ các đợt tiếp theo;

d) Các đề xuất, kiến nghị (nếucó).

Điều 19.Lưu trữ hồ sơ

1. Danh sách thí sinh dự thi, bảngđiểm, quyết định phê duyệt kết quả thi, danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ,sổ cấp phát chứng chỉ lưu trữ vĩnh viễn.

2. Đề thi, đáp án, bài thi củathí sinh; các biên bản của Hội đồng thi, biên bản xử lý trong khi thi, các quyếtđịnh thành lập Hội đồng thi; báo cáo tổng kết đợt thi kèm theo các biểu thốngkê số liệu của Hội đồng thi; hồ sơ phúc khảo (nếu có) lưu trữ ít nhất 02 năm.Bài thi của thí sinh có thể lưu trữ dưới dạng giấy, tệp (file), chụp màn hìnhhoặc các dạng khác.

3. Dữ liệu camera phòng thi lưutrữ ít nhất 06 tháng.

Điều 20.Thanh tra, kiểm tra

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông theo kế hoạch hoặc đột xuất tổchức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức thi, quản lý vàcấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch theo quy định.

2. Các cơ quan quản lý trực tiếpthực hiện việc thanh tra, giám sát hoạt động của các trung tâm sát hạch trựcthuộc theo thẩm quyền.

3. Các trung tâm sát hạch thườngxuyên tự thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Thông tưliên tịch này.

Điều 21.Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các trungtâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm CNTT và các tổ chức, cánhân có liên quan trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT;

b) Hướng dẫn các quy định về mẫuphôi và quản lý việc cấp phát, thu hồi chứng chỉ ứng dụng CNTT;

c) Chủ trì, hướng dẫn xây dựng,quản lý, vận hành ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc giavà các nội dung liên quan; thành lập Hội đồng liên Bộ thẩm định ngân hàng câu hỏithi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc gia; hướng dẫn tổ chức thi, cấp chứngchỉ ứng dụng CNTT theo ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia;

d) Theo dõi, tổng hợp tình hìnhtriển khai việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên phạm vi cả nước;

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra,giám sát, xử lý các vi phạm của các cơ quan quản lý trực tiếp và tổ chức, cánhân có liên quan theo thẩm quyền.

2. Trách nhiệm Bộ Thông tin vàTruyền thông

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn các nội dung chuyên ngành liên quan đến CNTT quy định tạiThông tư liên tịch này;

b) Tham gia Hội đồng liên Bộ thẩmđịnh ngân hàng câu hỏi thi quốc gia và phần mềm quản lý thi quốc gia;

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo quy định việc xây dựng, quản lý, vận hành ngân hàng câu hỏi thi quốcgia và phần mềm quản lý thi quốc gia;

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thi, cấp chứng chỉ ứngdụng CNTT theo quy định.

3. Trách nhiệm của cơ quan quảnlý trực tiếp

a) Thành lập Hội đồng thẩm địnhngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi trắc nghiệm của các trung tâm sát hạch trựcthuộc theo quy định tại Thông tư liên tịch này. Thông báo kết quả thẩm định bằngvăn bản cho trung tâm sát hạch đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Quản lý, giám sát, kiểm tra,xử lý kỷ luật các trung tâm sát hạch trực thuộc (nếu vi phạm các quy định tạiThông tư liên tịch này) theo thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của Sở Giáo dụcvà Đào tạo

a) Cử đại diện tham gia Hội đồngthẩm định ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi trắc nghiệm của trung tâm sát hạchdo cơ quan quản lý trực tiếp thành lập theo quy định tại Thông tư liên tịchnày;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm traviệc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của trung tâm sát hạch trực thuộctheo thẩm quyền.

5. Trách nhiệm của Sở Thông tinvà Truyền thông

a) Cử đại diện tham gia Hội đồngthẩm định ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi trắc nghiệm của trung tâm sát hạchdo cơ quan quản lý trực tiếp thành lập theo quy định tại Thông tư liên tịchnày;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT củacác trung tâm sát hạch theo thẩm quyền.

6. Trách nhiệm của trung tâmsát hạch

a) Đảm bảo đủ cơ sở vật chất,trang thiết bị, nhân sự cho việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định tạiThông tư liên tịch này và báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp;

b) Xử lý các cá nhân vi phạmquy chế thi thuộc thẩm quyền theo quy định;

c) Lưu trữ danh sách, hồ sơ thísinh dự thi, biên bản xử lý vi phạm, các số liệu thống kê và dữ liệu cameraphòng thi theo quy định;

d) Cung cấp tài liệu, số liệu,hình ảnh, hoặc kết nối camera trực tuyến phục vụ công tác kiểm tra, giám sát địnhkỳ hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 22.Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệulực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Điều 23.Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các khóa đào tạo, cấpchứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐTngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hànhChương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liêntịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kếtthúc.

2. Các chứng chỉ tin học ứng dụngA, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

3. Trong khi chưa có ngân hàngcâu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia, các trung tâm sát hạch tự tổ chứcxây dựng phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm, tự ra đềthi thực hành; tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịchnày. Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm của trungtâm sát hạch phải được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định do cơ quan quản lý trựctiếp thành lập. Hội đồng thẩm định phải có đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạovà đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các trung tâm sát hạch chuyểnsang sử dụng, tổ chức thi theo ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lýthi quốc gia khi có quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 24. Tổchức thực hiện

1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụGiáo dục thường xuyên, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo;Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin vàTruyền thông; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, Giám đốc các sở giáo dụcvà đào tạo, Giám đốc các sở thông tin và truyền thông và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ: - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Website Chính phủ; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNNL; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Bộ GDĐT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; - Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; - Các Sở GDĐT, Sở TTTT; - Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, Bộ TTTT; - Lưu: Bộ GDĐT (VT, Vụ PC, Vụ GDTX), Bộ TTTT (VT, Vụ PC, Vụ CNTT).

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI(Kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

ĐƠNĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Kínhgửi:…………………………………………. (ghi tên Trung tâm sát hạch)

Căn cứ Quy định về tổ chức thivà cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày … tháng 6 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông;

Tên tôi là:.......................................................................................................................

Ngày sinh: ......................................................................................................................

Số CMTND (hoặc giấy tờ kháctheo quy định):.............................................................

ngày cấp……………………………… nơi cấp ................................................................

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉứng dụng CNTT:

- Tên chứng chỉ (cơ bản hoặcnâng cao):......................................................................

- Tên mô đun dự thi (nếu thinâng cao):.........................................................................

- Yêu cầu khác (nếu có):................................................................................................

Tại Hội đồng thi...............................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện đúng cácquy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Tỉnh (Thành phố) ……, ngày…… tháng…… năm……… Người đăng ký dự thi (Ký, ghi rõ họ tên)