Ứng Dụng Của Xác Suất Thống Kê Trong Kinh Tế Tài Chính, Tài Liệu Ứng Dụng Của Thống Kê Xác Suất Chọn Lọc

Xác suất thống kê Bài giảng Xác suất thống kê Xác suất thống kê ứng dụng Thông kế trong khoa học xã hội nghiên cứu thống kê Cấp bậc đo lường Thang đo trong thống kê

Bạn đang xem: Ứng dụng của xác suất thống kê trong kinh tế tài chính, tài liệu ứng dụng của thống kê xác suất chọn lọc

*
pdf

Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 1


*
pdf

XÁC SUẤT Y HỌC - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


Xem thêm: Cách Xào Thịt Trâu Lá Lốt Thơm Ngon Mềm Ngọt, Đơn Giản Tại Nhà

*
pdf

Bài giảng CHƯƠNG 2: THỐNG KÊ


Nội dung

XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾXÃ HỘI.......Ngô Thị Thanh NgaĐại học THĂNG LONGTháng 4 năm 2011.Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.1 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Tài Liệu Tham KhảoHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Thống kê ứng dụng trongkinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2007.Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh. Giáo trình lý thuyết xác suất vàthống kê toán, NXB Thống kê, 2004.Nguyễn Văn Tuấn. Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R hướng dẫnthực hành, Tài liệu trên mạng internet.Thống kê I, Thống kê II, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2003.Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell, Michael, BusinessStatistics in Practice, McGraw Hill Irwin.John Verzani. Simple R - Using R for Introductory Statistics, Tài liệutrên mạng internet.Emmanuel Paradis. R for beginer, Tài liệu trên mạng internet..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.2 / 26 Những nội dung giảng dạy....................................1Giới thiệu môn học.2Thu thập dữ liệu.3Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ.4Các đại lượng thống kê mô tả.5Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất.6Phân phối của các tham số mẫu.7Ước lượng khoảng cho các tham số tổng thể.8Kiểm định giả thuyết.9Phân tích phương sai.10Kiểm định phi tham số.11Hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan.12Hồi quy tuyến tính đa biến..Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011.3 / 26 Chương I......Ngô Thị Thanh Nga (ĐHTL)Xác Suất Thống Kê Ứng Dụng....Tháng 4 năm 2011..Giới thiệu về môn học.4 / 26